Regulamin sklepu internetowego perfectuniforms.pl

Wersja od 17.06.2020r.

§1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży sklepu internetowego www.perfectuniforms.pl.
 2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.perfectuniforms.pl prowadzony jest przez Perfect Planners Marta Górna-Paździor, ul. Kasztanowa 6, 62-051 Wiry, NIP: 972-107-15-03, REGON: 300972722, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 5. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu internetowego.

§2

DEFINICJE

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 2. Sprzedawca – Perfect Planners Marta Górna-Paździor, ul. Kasztanowa 6, 62-051 Wiry, NIP: 972-107-15-03, REGON: 300972722, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 3. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.perfectuniforms.pl
 5. Sklep internetowy – sklep internetowy Sprzedawcy pod adresem internetowym www.perfectuniforms.pl
 6. Towar (Produkt) – produkty dostępne w Sklepie internetowym Sprzedawcy, będące przedmiotem Umowy sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, Zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu internetowego
 8. Ustawa o prawach konsumenta – Ustawa z dnia 30 maja 2014r. (Dz. U. 2014, poz. 827 ze zm.)
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.)
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru
 11. Formularz Zamówienia – Klient dodając pierwszy Towar do elektronicznego koszyka w Sklepie internetowym, rozpoczyna korzystanie z Formularza Zamówienia. Złożenie Zamówienia następuje po wypełnieniu Formularza Zamówienia i kliknięciu pola „Zamawiam i płacę”. Warunkiem złożenia Zamówienia jest podanie określonych danych osobowych, niezbędnych do realizacji Zamówienia.

§3

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Złożenie zamówienia następuje za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym, po jego wypełnieniu i kliknięciu pola „Zamawiam i płacę”.
 2. Do momentu kliknięcia pola „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 3. Ceny Towarów widocznych na stronie Sklepu internetowego podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatki.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klienta otrzymuje od Sprzedawcy wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia i przyjęcia go do realizacji, który zostanie wysłany na adres e-mail podany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 5. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

§4

DOSTAWA

 1. Dostawa Towarów jest odpłatna i zgodna z cennikiem dostawy zamieszczonym na stronie Sklepu Internetowego oraz podczas składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia.
 2. W przypadku złożenia Zamówienia powyżej wartości 350zł brutto, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.
 3. Dostawa zamówionych Towarów możliwa jest za pośrednictwem InPost (przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa, przesyłka paczkomatowa), Poczty Polskiej (przesyłka pocztowa, przesyłka pocztowa pobraniowa).
 4. Termin przygotowania paczki do wysyłki wynosi od 1 do 3 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania wpłaty za Zamówienie lub w przypadku przesyłki pobraniowej – od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba, że w opisie danego Towaru podano inaczej.
 5. Termin dostawy paczki zależny jest od wybranej formy dostawy i określony jest na stronie Sklepu Internetowego oraz podczas składania Zamówienia w Formularzu Zamówienia.

§5

METODY I TERMINY PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość wyboru sposobu płatności z tytułu Umowy sprzedaży:
  1. Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki
  2. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy
  3. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl
 2. Termin płatności:
  1. W przypadku płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży.
  2. W przypadku płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§6

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klientowi, zgodnie z przepisami prawa, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, liczonym od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru.
 2. Klient, aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji odstąpienia od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia:
  1. Pisemnie na adres: PERFECT UNIFORMS Sklep online, 62-051 Wiry, ul. Kasztanowa 6
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@perfectuniforms.pl
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie internetowym), niezwłocznie, nie później niż 14 dni od momentu otrzymania zwróconego Towaru.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, z jakiego skorzystał Klient.
 5. Klient, związku z odstąpieniem od Umowy sprzedaży, zobowiązany jest ponieść koszty:
  1. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru
  2. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy Towaru inny niż najtańszy dostępny w Sklepie internetowy, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 6. Klient dokonuje zwrotu Towaru wraz z wypełnionym Formularzem Zwrotu/Reklamacji, załączonym do Zamówienia, na adres: PERFECT UNIFORMS Sklep online, 62-051 Wiry, ul. Kasztanowa 6

§7

REKLAMACJA TOWARU

 1. Sprzedawca wobec Klienta odpowiada za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  1. pisemnie na adres: PERFECT UNIFORMS Sklep online, 62-051 Wiry, ul. Kasztanowa 6
  2. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres hello@perfectuniforms.pl
 3. Wraz z reklamowanym Towarem, należy załączyć wypełniony Formularz Zwrotu/Reklamacji, załączony do Zamówienia. Zaleca się podać datę i okoliczności wystąpienia wady oraz swoje roszczenia.
 4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

§8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z przyczyn m.in. takich jak: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów dostawy, metod i terminów płatności.
 2. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie, a w szczególności Kodeks Cywilny.
 4. Wszelkie ewentualne spory związane z realizacją Umowy sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.